Ter inzage

Publicatie(s) ter inzage
Op dit moment liggen er geen ontwerp-besluiten ter inzage. 

Zienswijze
Iedereen (een natuurlijke of rechtspersoon) kan een zienswijze indienen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geactualiseerd ontwerp-risicoprofiel of een het ontwerp-meerjarenbeleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit betekent dat u kunt reageren voordat het Algemeen Bestuur een besluit neemt.