Sluiten

1. We maken plannen

Het risicoprofiel van Kennemerland brengt de belangrijkste risico's van de regio in kaart. Het beleidsplan geeft aan hoe de veiligheidsregio met deze risico's omgaat en wat de belangrijkste strategische ambities en doelen zijn op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding voor de komende vier jaar. Dit beleidsplan geeft richting aan de samenwerking tussen partners. Het crisisplan beschrijft hoe de hulpverleningsdiensten een ramp of crisis bestrijden wanneer deze zich voordoet. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Voor enkele specifieke risico's zijn specifieke bestrijdingsplannen opgesteld.

2. We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. De crisisfunctionarissen kunnen daarvoor deelnemen aan de activiteiten die het Veiligheidsbureau samen met de hulpdiensten organiseert.

3.

4. Ter inzage

Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage.