Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voorbereiding op een ramp of crisis

In een crisisorganisatie hebben we te maken met verschillende partijen, bijvoorbeeld de politie en de ambulancedienst. Iedereen heeft zijn eigen taken en bevoegdheden.
Bij een ramp of crisis moeten alle partijen goed samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Hoe bereiden wij ons voor op een ramp of crisis?

1. Crisisbeheersing maakt plannen

Het risicoprofiel van Kennemerland brengt de belangrijkste risico's van de regio in kaart. Het beleidsplan geeft aan hoe de veiligheidsregio met deze risico's omgaat en wat de belangrijkste strategische ambities en doelen zijn op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding voor de komende vier jaar. Dit beleidsplan geeft richting aan de samenwerking tussen crisispartners. Het crisisplan beschrijft hoe de hulpverleningsdiensten een ramp of crisis bestrijden wanneer deze zich voordoet. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Voor enkele specifieke risico's zijn specifieke bestrijdingsplannen opgesteld.

2. We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. De crisisfunctionarissen kunnen daarvoor deelnemen aan de activiteiten die Crisisbeheersing samen met de hulpdiensten organiseert.

3. We beheren RCC en CoPI-container

Wij dragen zorg voor 24/7 beschikbaarheid van de CoPI-container. In deze mobiele unit kunnen de crisisfunctionarissen ter plaatse bij het incident overleggen en besluiten nemen. Bij een incident waarbij is opgeschaald naar GRIP 2 of hoger komen in het Regionaal Crisiscentrum (RCC) het Operationeel Team (OT), de stafsecties, het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) en het Beleidsteam (BT) bijeen om de crisis te bestrijden. In Kennemerland zijn 2 crisiscentra operationeel: één in Haarlem en één bij Schiphol.

4. We beheren multidisciplinaire processen en multidisciplinaire crisisfuncties

In een crisisorganisatie zijn de multidisciplinaire processen Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement belangrijke pijlers. Binnen deze processen zijn multidisciplinaire crisisfunctionarissen actief, te weten:

  • Operationeel leider
  • Leider CoPI
  • Informatiemanager Beleidsteam
  • Informatiemanager Operationeel team
  • Informatiemanager CoPI
  • Stafsectiemedewerkers IM
  • Geo-plotters CoPI / OT

Crisisbeheersing zorgt voor de werving, selectie en het opleiden en trainen van deze crisisfunctionarissen.