Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voorbereiding op een ramp of crisis

In een crisisorganisatie hebben we te maken met verschillende partijen, bijvoorbeeld de politie en de ambulancedienst. Iedereen heeft zijn eigen taken en bevoegdheden.
Bij een ramp of crisis moeten alle partijen goed samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Hoe bereiden wij ons voor op een ramp of crisis?

1. We maken plannen

Wij zorgen dat we zoveel mogelijk van de praktijk leren en passen ons beleid daar op aan. De hulpdiensten hebben vastgelegd hoe zij samenwerken bij het bestrijden van een incident. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze beleidsplannen.

Daarnaast hebben we een risicoprofiel opgesteld. Dit is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze regio.

Aan de hand van deze risico’s zijn een crisisplan en een rampbestrijdingsplan opgesteld. We leggen echter ook vast hoe we opleiden, trainen en oefenen.

De Veiligheidsregio werkt continu aan verbetering door grootschalige incidenten, oefeningen en de uitvoering van de afspraken te evalueren. Als het nodig is, stellen we de afspraken bij. Zie voor meer informatie: Na het incident, hoe nu verder?

2. We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. Ben je benieuwd naar hoe wij dit doen en wanneer er opleidingen of trainingen plaatsvinden? Neem dan contact met ons op.

3. Ter inzage

Van donderdag 14 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 liggen de vernieuwde rampbestrijdingsplannen van Tata Steel IJmuiden en Air Products Halfweg ter inzage bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Zijlweg 200 in Haarlem.

U kunt de plannen ook downloaden via deze website:

Rampbestrijdingsplan Tata Steel

Rampbestrijdingsplan Air Products

In de Veiligheidsregio Kennemerland zijn bedrijven gevestigd die extra risico’s met zich meebrengen wanneer zich daar een gevaarlijke situatie voordoet, zoals een brand, explosie of vrijkomen van giftige stoffen. Tata Steel IJmuiden, Linde Gas Benelux en Air Products zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en worden verwerkt. Deze bedrijven vallen onder de werking van het ‘Besluit risico's zware ongevallen’. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico’s en dat er een  rampbestrijdingsplan (RBP) moet zijn. Omdat de locatie van Linde Gas Benelux op het terrein van Tata Steel ligt, is hiervoor geen apart rampbestrijdingsplan, maar geïntegreerd in die van Tata Steel.

De VRK stelt samen met deze bedrijven, de politie en betrokken gemeenten rampbestrijdingsplannen (RBP) op. Deze plannen beschrijven de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties voor de rampenbestrijding. Hierdoor wordt helder wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle betrokken hulpdiensten op dezelfde manier met een ramp omgaan. Het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel, inclusief Linde Gas Benelux, in IJmuiden is geactualiseerd. Het rampbestrijdingsplan voor Air Products in Halfweg is nieuw. Deze plannen moeten nu vastgesteld worden. Voordat het zover is legt de Veiligheidsregio Kennemerland de ontwerpbesluiten ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. 

Zienswijze

Een zienswijze is een schriftelijke reactie op het ontwerpbesluit. Belanghebbenden hebben de hele periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij Veiligheidsregio Kennemerland. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het Veiligheidsbureau Kennemerland, telefoonnummer 023-515 9777 of via vrk@vrk.nl onder vermelding van uw naam, adres en ‘Zienswijze rampbestrijdingsplan Tata Steel of Air Products’.