Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat doen wij

Wij zorgen voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan.

Wij zijn de verbindende factor en coördineren de inzet van hulpdiensten. We werken samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en andere partners om Kennemerland veilig te maken en te houden. Wij verbinden, faciliteren en coördineren zodat alle partijen elkaar weten te vinden als dit nodig is.

Wij maken vooraf plannen, leggen samenwerkingsafspraken vast en zorgen voor gezamenlijke oefeningen. Op basis van evaluaties bepalen we of verdere procedure afspraken of training nodig is. Door deze samenwerking kun je als inwoner van Kennemerland op professionele hulpverleners rekenen die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen.

 

Op het gebied van veiligheid hebben wij onder meer samenwerkingsafspraken met

 • Gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
 • Schiphol
 • Tata Steel

 • Defensie

 • Openbaar Ministerie

 • PWN, Waternet, Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en ProRail

 • Havenbedrijf Amsterdam

 • Andere Veiligheidsregio’s

 • Provincie Noord-Holland    

 • Ministeries zoals Justitie en Veiligheid

1. Voorbereiding op een ramp of crisis

We maken plannen

Wij zorgen dat we zoveel mogelijk van de praktijk leren en passen ons beleid daar op aan. De hulpdiensten hebben vastgelegd hoe zij samenwerken bij het bestrijden van een incident. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze beleidsplannen. Daarnaast hebben we een risicoprofiel opgesteld. Dit is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze regio. Aan de hand van deze risico’s is een crisisplan en een rampbestrijdingsplan opgesteld. We leggen echter ook vast hoe we opleiden, trainen en oefenen. De Veiligheidsregio werkt continu aan verbetering door grootschalige incidenten, oefeningen en de uitvoering van de afspraken te evalueren. Als het nodig is, stellen we de afspraken bij. Zie voor meer informatie: Na het incident, hoe nu verder?

We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO). MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. Ben je benieuwd naar hoe wij dit doen en wanneer er opleidingen of trainingen plaatsvinden? Neem dan contact met ons op.

 

We beheren multidisciplinaire processen en multidisciplinaire crisisfuncties

De Haarlemmerolie in een crisisorganisatie zijn de multidisciplinaire processen Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement. Binnen deze multidisciplinaire processen zijn multidisciplinaire crisisfunctionarissen actief, te weten:

 • Operationeel leider

 • Leider CoPI

 • Informatiemanager Beleidsteam

 • Informatiemanager Operationeel team

 • Informatiemanager CoPI

 • Stafsectiemedewerkers IM

 • Geo-plotters CoPI / OT

Wij beheren deze crisisfuncties.

 

We beheren RCC en CoPI container

Wij dragen zorg voor het beheer van het RCC Haarlem en RCC Schiphol en de CoPI container om zorg te dragen dat alles werkt als er een crisis is.

2. Aanpak tijdens een ramp of crisis

In geval van een crisis, ramp of een zwaar ongeval komt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden. Alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het zogenoemde crisisplan.

De Veiligheidsregio is een samenwerking tussen de regionale brandweer, ambulancediensten, GGD, politie en gemeenten. De belangrijkste taak is het beschermen van de bewoners bij incidenten en gezondheidsrisico’s.

De crisisorganisatie van de VRK bestaat uit vier teams:

 

3. Na het incident hoe nu verder

Als een GRIP-incident in de Veiligheidsregio Kennemerland heeft plaatsgevonden, dan vinden we het belangrijk om te weten of de hulpverlening goed is gegaan en vooral wat we kunnen leren van het incident. We gaan dan met de betrokken functionarissen en hulpverleners evalueren hoe het incident is verlopen. Het evalueren van GRIP-incidenten is belangrijk om van te leren en om zonodig nieuwe afspraken met elkaar te maken. Hiermee zorgen we ervoor dat het professionalisme van onze hulpverleners steeds weer getoetst wordt en checken we ook onze plannen. Zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt nog steeds actueel en goed genoeg?
Ook kijken we goed naar andere veiligheidsregio’s. Er kan zich een incident in een ander deel van Nederland voordoen, waar we in Kennemerland veel van kunnen leren.