Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat doen wij?

Wij zorgen voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan. Wij zijn de verbindende factor en coördineren de inzet van hulpdiensten. We werken samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en andere partners om Kennemerland veilig te houden en maken. Wij verbinden, faciliteren en coördineren zodat alle partijen elkaar weten te vinden als dit nodig is.

Wij maken vooraf plannen, leggen samenwerkingsafspraken vast en zorgen voor gezamenlijke oefeningen. Op basis van evaluaties bepalen we of verdere procedure afspraken of training nodig is. Door deze samenwerking kun je als inwoner van Kennemerland op professionele hulpverleners rekenen die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen.

 

Op het gebied van veiligheid hebben wij onder meer samenwerkingsafspraken met  

  • Gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

  • Schiphol

  • Tata Steel

  • Defensie

  • Openbaar Ministerie

  • PWN, Waternet, Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en ProRail

  • Havenbedrijf Amsterdam

  • Andere Veiligheidsregio’s

  • Provincie Noord-Holland

  • Ministeries zoals Veiligheid en Justitie

1. Voorbereiding op een ramp of crisis

We maken plannen

Wij zorgen dat we zoveel mogelijk van de praktijk leren en passen ons beleid daar op aan. De hulpdiensten hebben vastgelegd hoe zij samenwerken bij het bestrijden van een incident. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze beleidsplannen.

Daarnaast hebben we een risicoprofiel opgesteld. Dit is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze regio. Voor meer informatie zie: Risico’s in de regio Kennemerland

Aan de hand van deze risico’s zijn een crisisplan en een rampbestrijdingsplan opgesteld. We leggen echter ook vast hoe we opleiden, trainen en oefenen.

De Veiligheidsregio werkt continu aan verbetering door grootschalige incidenten, oefeningen en de uitvoering van de afspraken te evalueren. Als het nodig is, stellen we de afspraken bij. Zie voor meer informatie: Na het incident, hoe nu verder?

We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. Ben je benieuwd naar hoe wij dit doen en wanneer er opleidingen of trainingen plaats vinden? Neem dan contact met ons op.

2. Aanpak tijdens een ramp of crisis

Wat is een crisisorganisatie?

In geval van een crisis, ramp of een zwaar ongeval komt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden. Alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het zogenoemde crisisplan.

 

De Veiligheidsregio is een samenwerking tussen de regionale brandweer, ambulancediensten, GGD, politie en gemeenten. De belangrijkste taak is het beschermen van de bewoners bij incidenten en gezondheidsrisico’s.

 

De crisisorganisatie van de VRK bestaat uit:

•              Meldkamer

•              Commandoteam Plaats Incident (CoPI)

•              Operationeel Team (OT)

•              Beleidsteam (BT)

 

Meldkamer

De hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie) worden zowel dagelijks als bij rampen en crises gealarmeerd en aangestuurd vanuit één gezamenlijke meldkamer in Haarlem. Daarnaast alarmeert de meldkamer de crisisorganisatie en betrokken partners. Omdat de meldkamer 24/7 aanwezig is, begint vanuit hier direct het informeren van inwoners.

Commandoteam Plaats Incident (CoPI)

Op de plaats van het incident wordt  de hulpverlening gecoördineerd door de officieren van dienst van de brandweer, politie en GGD in het Commandoteam Plaats Incident (CoPI). Dit team wordt geleidt door de Leider CoPI en wordt aangevuld door een persvoorlichter en een afgevaardigde van betrokken partners.

Operationeel Team (OT)

Het Operationeel Team coördineert de (dreigende) effecten van het incident. Het team bestaat uit operationeel leidinggevenden van alle betrokken diensten. Dit zijn de hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en GGD, maar ook de gemeentelijke organisaties en afgevaardigden van andere betrokken partners.

Het Operationeel Team wordt geleid door een Operationeel Leider. Deze leider is aangewezen door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio.

Beleidsteam (BT)

In de wet staat dat de crisisorganisatie geleid wordt door de burgemeester bij lokale incidenten, of de voorzitter van de veiligheidsregio bij incidenten die de hele regio treffen. Hij of zij is de voorzitter van het bestuurlijk/strategische Beleidsteam dat bestaat uit de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, leiding van de politie, een gemeentesecretaris en voor specifieke crisis/incidenten bestuurlijke vertegenwoordigers van andere betrokken organisaties.

Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC)

Naast het Beleidsteam is er ook nog een Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Het Regionaal Actiecentrum Communicatie adviseert de burgemeester, het Beleidsteam en het Operationeel Team over een voorlichtingsstrategie. Het RAC zorgt ervoor dat de bevolking, zo snel mogelijk via de media (door pers te woord te staan) wordt geïnformeerd over de situatie en wat ze het beste kunnen doen om veilig en gezond te blijven. Ook informeert het RAC verwanten, familie, omwonenden en direct betrokkenen.

Netcentrisch werken

Het Beleidsteam, Operationeel Team en Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie komen bijeen in het Regionaal Crisis Centrum (RCC) in Haarlem. Als er een incident op de luchthaven plaatsvindt komen ze bij elkaar op Schiphol. De verschillende teams en diensten wisselen informatie met elkaar uit via het Landelijk Crisis Management Systeem (www.lcms.nl) In elk team is hiervoor een speciale informatiemanager aanwezig. In het Commando Plaats Incident en Operationeel Team zijn daarnaast plotters aanwezig die de ramp of crisis geografisch in kaart brengen. Deze manier van continu samen een actueel beeld bijhouden wordt netcentrisch werken genoemd. Hoe gaat dit in zijn werk: https://www.youtube.com/watch?v=WWANTsyBqHg

3. Na het incident hoe nu verder

Als een GRIP-incident in de Veiligheidsregio Kennemerland heeft plaatsgevonden, dan vinden we het belangrijk om te weten of de hulpverlening goed is gegaan en vooral wat we kunnen leren van het incident. We gaan dan met de betrokken functionarissen en hulpverleners evalueren hoe het incident is verlopen.

Het evalueren van GRIP-incidenten is belangrijk om van te leren en om zonodig nieuwe afspraken met elkaar te maken. Hiermee zorgen we ervoor dat het professionalisme van onze hulpverleners steeds weer getoetst wordt en checken we ook onze plannen. Zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt nog steeds actueel en goed genoeg?
Ook kijken we goed naar andere veiligheidsregio’s. Er kan zich een incident in een ander deel van Nederland voordoen, waar we in Kennemerland veel van kunnen leren.