Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Begroting en Jaarverslagen

De ontwerpbegroting van het volgende jaar en het jaarverslag van het vorige jaar worden jaarlijks in april naar de gemeenten gestuurd.

Vaststellingstraject begroting en jaarverslag

De ontwerpbegroting van het volgende jaar en het jaarverslag van het vorige jaar worden jaarlijks in april naar de gemeenten gestuurd. De gemeenten hebben acht weken de tijd om hierop hun zienswijze te geven. De zienswijzen worden verzameld en besproken in het Dagelijks Bestuur. Vervolgens gaan de stukken met een voorstel naar beide bestuurscommissies. In juli van ieder jaar stelt het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting en het jaarverslag definitief vast. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Bekostiging VRK

De VRK kent verschillende vormen van bekostiging. Het Rijk kent alle veiligheidsregio’s een bijdrage toe uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. Omdat de regio Kennemerland bijzondere risico’s kent, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Schiphol, ontvangt de regio ook  versterkingsgelden. Totaal wordt op dit moment ongeveer een zesde van de VRK-begroting betaald door het Rijk.

Daarnaast wordt de VRK door de tien gemeenten bekostigd via inwonerbijdragen voor rampen- en crisisbeheersing, brandweer en openbare gezondheid. De hoogte van de inwonerbijdragen wordt bepaald door het bestuur van de VRK; aan de besluitvorming in de bestuursorganen van de VRK nemen alle gemeenten deel.

Bestuursafspraken

Tevens betalen gemeenten de brandweertaken voor een deel via ‘bestuursafspraken’. Over de hoogte van de bedragen zijn afspraken gemaakt in juli 2008, toen de gemeentelijke brandweerkorpsen werden opgeheven en er een regionaal brandweerkorps werd gevormd.

Binnen GGD Kennemerland functioneert ook de sector Ambulancezorg. Deze wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. In het geval van GGD Kennemerland maken gemeenten soms ook aparte afspraken over gemeente specifieke taken. In dat geval ontvangt de VRK een subsidie van de betreffende gemeente voor de uitvoering van de taak.

Markttaken GGD

Tenslotte voert GGD Kennemerland ook een klein aantal taken uit als marktpartij (reizigersvaccinaties, cursussen). Dat doet GGD Kennemerland om het draagvlak van de organisatie te versterken en zo de wettelijke taken beter uit te kunnen voeren. Voorwaarde voor uitvoering van markttaken is dat dit minimaal kostendekkend moet zijn.