Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

De boerenprotesten en de acties van klimaatactivisten kleurden het eind van 2019. Ons Veiligheidsbureau (VBK) speelde een belangrijke rol in de multidisciplinaire voorbereiding op deze acties. Daardoor is er ook, gebruikmakend van de evaluaties uit 2019, weer een mooie aanvulling gekomen op ons crisisbestrijdingsplan Schiphol. Wat bracht afgelopen jaar nog meer? En wat kunnen we komend jaar verwachten?

De aanvulling op het crisisbestrijdingsplan Schiphol is natuurlijk breder toepasbaar in onze regio. Dat het van belang is dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing op Schiphol in orde moeten blijven, bleek ook tijdens de zogeheten vergiskaping en de brandstofstoring. Veiligheidsbureau Kennemerland heeft deze incidenten geëvalueerd en ook een rode-draden-analyse laten maken; de leer- en ontwikkelpunten hieruit pakken we in 2020 op.  

Waardering

Bestuurders en crisisfunctionarissen waren weer goed te spreken over de oefeningen, georganiseerd vanuit onze MOTO-club. Er is veel geleerd, geoefend, verbeterd en nagedacht. Daarmee houden we onze crisisorganisatie robuust en flexibel. Dat onze organisatie goed beoefend wordt, bleek uit de hoge waardering die de inspectie ons toekende. We behoren, dankzij de inzet van onze medewerkers, tot de top in ons land.  

In 2020 gaan we op dezelfde wijze verder. We zijn ons ervan bewust dat dit nog de nodige inspanningen en inzet vraagt van iedere crisisfunctionaris. Maar: door juist te oefenen leer je elkaar kennen. Dat is essentieel om goed te kunnen handelen als het erop aankomt.  

Planvorming

De inspectie van J&V is ook van mening dat wij operationeel goed presteren; zij heeft ons op alle checkpunten ‘op orde’ bevonden. Dit resultaat hebben we behaald dankzij de inzet van de medewerkers van planvorming. Daarmee zijn we er nog niet. Ook in 2020 zetten onze mensen zich in om de planvorming up-to-date te houden. Samen met het tactisch overleg kijken ze waar verbeteringen mogelijk zijn.  

Klimaatveranderingen nopen ons er toe nog steviger in de zetten op de planvorming en het oefenen. Ook richten we ons op het vereenvoudigen van de besluitvormingsstructuur in geval van wateroverlast, overstromingen, etc. Het ondersteunen van ons bestuur hierbij is nodig, zodat zij weten wat hen te doen staat en wat de mogelijke effecten zijn.  

Samenwerken

Geen crisis kan zonder LCMS en commandovoering; ook daarin gaan wij in 2020 verder met de lijn die we in 2019 hebben ingezet. Het VBK realiseert zich dat de crisisbeheersingsorganisatie niet alles aankan. Dat bleek onder meer tijdens de KPN-storing, die gevolgen had voor het noodnummer 112. Onze maatschappij is kwetsbaar op het moment dat elektriciteits- en internetvoorzieningen uitvallen. Daarom is het goed dat wij komend jaar de inzet van burgers bij hulpverlening en zelfredzaamheid intensiveren. Dit is nog een braakliggend terrein; we hebben alle partners nodig om tot een goed pakket aan mogelijke maatregelen te komen.  

Het spreekt voor ons voor zich dat wij de rampenbestrijding en crisisbeheersing interregionaal aanpakken en afstemmen. Daarbij profiteren veel regio’s van onze resultaten en gelukkig is dat ook omgekeerd het geval. Bijvoorbeeld bij onze voorbereidingen op risico’s rond maatschappelijke ontwrichting, al dan niet veroorzaakt door cyberdreigingen. Komend jaar blijven we onverminderd  samenwerken met andere regio’s, want samenwerken is onze kracht!  

Bezetting op orde

In 2019 hadden we binnen het VBK te maken met wisselingen van personeel vanwege een andere baan of pensioen. Op het bureau hebben we ook een aantal nieuwe gezichten verwelkomd. Het is de bedoeling de bezetting weer snel op orde te krijgen, want iedereen is nodig. Dit jaar besluiten we hoe het bureau binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en daarbuiten haar rol beter kan uitvoeren. Daarbij is het van belang dat we goed zijn ingebed in de organisatie en in ons netwerk. Maar hoe je het ook went of keert: ons VBK is niets zonder de inzet van haar zeer gewaardeerde medewerkers, die gezaghebbend willen en kunnen zijn.  

Frans Schippers

Directeur Veiligheidsregio Kennemerland