Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Ter inzage

Bekendmaking terinzagelegging Crisisbestrijdingsplan Schiphol 2022, Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet op de veiligheidsregio’s op 12 december 2022 wil overgaan tot vaststelling van het herziene Crisisbestrijdingsplan Schiphol.

Het doel van dit Crisisbestrijdingsplan Schiphol is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) crisis op Schiphol alle overheden, samen met Schiphol en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de (dreigende) crisis te stabiliseren en terug te keren naar de normale situatie.

Alvorens het herziene Crisisbestrijdingsplan Schiphol door het bestuur van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld zal conform afdeling 3:4 van de Algemene Wet bestuursrecht, het Crisisbestrijdingsplan met ingang van 20 juli 2022 gedurende een periode van 6 weken ter inzage liggen.

Gezien het feit dat deel II van het plan een vertrouwelijk karakter heeft en niet gedeeld mag worden met derden op grond van artikel 5 lid 1b Wet Open Overheid (WOO), wordt alleen deel I ter inzage gelegd.

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol is hier te downloaden. Belanghebbenden kunnen van 20 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 hun zienswijzen op het Crisisbestrijdingsplan Schiphol zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze of voor vragen over het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, kan contact worden opgenomen met team Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Kennemerland via telefoonnummer 023-5159777.

Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan vrk@vrk.nl onder vermelding van naam, adres en ‘zienswijze Crisisbestrijdingsplan Schiphol’.

Via de post kan dit naar:

Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Crisisbeheersing Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Na afloop van de periode van terinzagelegging zal het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegenomen.