Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat te doen bij... natuurbranden

Een natuurbrand kan zich, zeker in een droge periode, snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.
In Kennemerland zijn natuurgebieden waar we wonen, werken, recreëren, zorgen en verzorgd worden. Een onoplettendheid kan al gauw zorgen voor brand en dat kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Weersomstandigheden bepalen in belangrijke mate de kans op brand. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand.

1. Informatie en communicatie

Op www.natuurbrandrisico.nl zie je hoe groot het actuele risico op een natuurbrand in onze regio is. We spreken hierbij over twee fases: Regulier Risico en Extra Alert. Per fase zie je wat je kunt doen om een natuurbrand te voorkomen en wat je moet doen als er brand is.  

Fase ‘regulier risico (1)’
Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbranden te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.  

Fase ‘extra alert (2)’
Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Ook kan het zijn dat u, ondanks een - gemeentelijke of provinciale - vergunning, geen vuur meer mag maken, bijvoorbeeld om snoeiafval te verbranden.

2. Wat kan ik doen om de kans op een natuurbrand te verkleinen?

Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld vuurkorf of BBQ) mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of een zanderig ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan gebruikte kolen van de BBQ of opgehoopt tuinafval (broei) etc..  

Bij fase 'extra alert (2)'

 • Stook niet! Ook al heeft u een ontheffing op het stookverbod. Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool / briketten.
 • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende organisatie (gemeente of provincie). 

Extra opletten

 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende / levensbedreigende situaties bel dan 112).
 • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
 • Help mee door foto's / films te maken als je een situatie niet vertrouwt of door locatie, persoonskenmerken of bijvoorbeeld een kenteken te onthouden.
 • Rondom dorpen of nabij grotere wegen is vaak wel beter bereik, neem meteen contact op met hulpdiensten als je iets verdachts hebt gezien.
 • Houd je aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Neem eventueel een gps / wandelapp / topografische kaart mee als op stat gaat zodat je je beter kunt oriënteren.
 • Houd waar u bent altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Parkeer uw auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De onderkant van de auto kan heet zijn en in hoog en droog gras brand veroorzaken.

3. Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Blijf uit de rook. Rook is namelijk altijd ongezond.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein, te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of er herkenningspunten zijn zoals straatnaamborden, nummers op banken of een nummer van een ANWB paddenstoel.