Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Risico's in de regio Kennemerland

Op de site van de Risicokaart kun je gemakkelijk bekijken welke risico's er bij jou in de buurt zijn, door je woonplaats of postcode in te voeren. Je ziet meteen of er een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming. Ook krijg je advies over wat je in zo'n geval het beste kunt doen. Kijk hiervoor bij Wat te doen bij... 

Op de Risicokaart van Kennemerland kun je zien welke risico's er in Kennemerland zijn en waar deze zich precies bevinden.

Regionaal Risicoprofiel

De belangrijkste risico's in onze regio zijn vastgelegd in het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland. We actualiseren dit profiel regelmatig, de meest actuele versie is uit 2018.

 

Hoe groot zijn de risico's?

Bij het Regionaal Risicoprofiel gaat het om de 'impact' en 'waarschijnlijkheid' van risico's. Hoe groot is de kans dat dergelijke risico's zich voordoen en wat zijn de mogelijke gevolgen? Hoe groter de kans en hoe groter de impact, hoe hoger het risico. De grootste risico's krijgen meer aandacht in de calamiteitenplannen en oefeningen van de hulpverleningsdiensten.

Het risicobeeld van Kennemerland kan als volgt worden samengevat:

  • Er is een zeer groot aantal uiteenlopende dreigingen en verstoringen dat voor kan komen in Kennemerland.
  • Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief de Tata Steel-site) als 'hotspots' aan te merken. In deze gebieden is een clustering van verschillende typen risico's.
  • In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De regio als geheel is zeer afhankelijk van een goede (fysieke en vitale) infrastructuur. Dat maakt de regio dus kwetsbaar voor uitval van infrastructuur.
    • fysieke infrastructuur: verkeer, vervoer (Schiphol, Noordzeekanaal, vele weg- en treinverbindingen en -tunnels);
    • vitale infrastructuur: energie (elektriciteit en gas), drinkwater, ICT-voorziening.
  • Bij veel risico's in de regio Kennemerland zal de impact van een crisis de regiogrenzen al snel overstijgen, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Dit brengt een eigen dynamiek met zich mee, waarbij interregionale en nationale samenwerking van belang is.
  • De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarom ook een belangrijk thema.

 

Rampbestrijdingsplannen

Iedere regio heeft bedrijven waar de gevolgen ingrijpend kunnen zijn wanneer zich daar een gevaarlijke situatie voordoet, zoals een brand, explosie of vrijkomen van giftige stoffen. In onze regio zijn dit onder andere Tata Steel IJmuiden en Linde Gas Benelux. Zij vallen onder de werking van het 'Besluit risico's zware ongevallen'. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico's. Voor deze bedrijven is een rampbestrijdingsplan (RBP) verplicht. De VRK stelt samen met deze bedrijven, de politie en betrokken gemeenten een dergelijk rampbestrijdingsplan (RBP) op. Het plan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. Zo kent iedere partij zijn verantwoordelijkheid en borgen we dat alle betrokken hulpdiensten op dezelfde manier met een gevaarlijke situatie omgaan. Het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel, inclusief Linde Gas Benelux in IJmuiden kunt u hier (deel I en deel II) inzien.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S)

Dit Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is bedoeld voor alle publieke en private organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van openbare orde, fysieke veiligheid en rechtsorde binnen het werkingsgebied van het CBP-S. Het plan schetst de multidisciplinaire samenhang tussen taken van de betrokken partijen in verschillende situaties met als doel een betere gezamenlijke aanpak. Het CBP-S sluit aan op het Crisisplan VRK en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Door de koppeling tussen de twee plannen organiseren we een samenhang in de voorbereiding op de bestrijding van mogelijke crises op en rond Schiphol.

Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied

Het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied is bedoeld voor de samenwerking bij grootschalige incidenten in de vaar- en havenwateren van het Noordzeekanaalgebied. Dit gebied loopt van de Noordzee tot het IJsselmeer, met als hoofdvaarwegen het Noordzeekanaal en het IJ met aanliggende havens van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. In het incidentbestrijdingsplan staan afspraken tussen de hulpverleningsdiensten en crisisorganisaties in de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam en met Port of Amsterdam (Centraal Nautisch Beheer) en Rijkswaterstaat.