Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat doen wij?

Wij zorgen voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan.
Wij werken samen met de hulpdiensten, de gemeenten, bedrijven, inwoners en andere partners om Kennemerland veilig te maken en te houden. Wij brengen de risico's die zich kunnen voordoen in kaart en bereiden ons hierop voor door vooraf samenwerkingsafspraken te maken. Daarnaast oefenen we met elkaar en op basis van evaluaties bepalen we of verdere afspraken of training nodig is. Door deze samenwerking weten alle partijen elkaar goed te vinden bij een incident, ramp of crisis. Daardoor kun je als inwoner van Kennemerland rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen.

 

Op het gebied van veiligheid hebben wij onder meer samenwerkingsafspraken met

 • Gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
 • Schiphol
 • Tata Steel

 • Defensie

 • Openbaar Ministerie

 • PWN, Waternet, Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en ProRail

 • Havenbedrijf Amsterdam

 • Andere Veiligheidsregio’s

 • Provincie Noord-Holland    

 • Ministeries zoals Justitie en Veiligheid

1. Voorbereiding op een ramp of crisis

Het Veiligheidsbureau maakt plannen

Het risicoprofiel van Kennemerland brengt de belangrijkste risico's van de regio in kaart. Het beleidsplan geeft aan hoe de veiligheidsregio met deze risico's omgaat en wat de belangrijkste strategische ambities en doelen zijn op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding voor de komende vier jaar. Dit beleidsplan geeft richting aan de samenwerking tussen crisispartners. Het crisisplan beschrijft hoe de hulpverleningsdiensten een ramp of crisis bestrijden wanneer deze zich voordoet. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Voor enkele specifieke risico's zijn specifieke bestrijdingsplannen opgesteld.

We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO). MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. De crisisfunctionarissen kunnen daarvoor deelnemen aan de activiteiten die het Veiligheidsbureau samen met de hulpdiensten organiseert.

 

We beheren multidisciplinaire processen en multidisciplinaire crisisfuncties

In een crisisorganisatie zijn de multidisciplinaire processen Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement belangrijke pijlers. Binnen deze processen zijn multidisciplinaire crisisfunctionarissen actief, te weten:

 • Operationeel leider

 • Leider CoPI

 • Informatiemanager Beleidsteam

 • Informatiemanager Operationeel team

 • Informatiemanager CoPI

 • Stafsectiemedewerkers IM

 • Geo-plotters CoPI / OT

Het Veiligheidsbureau zorgt voor de werving, selectie en het opleiden en trainen van deze crisisfunctionarissen.

 

We beheren RCC en CoPI container

Wij dragen zorg voor 24/7 beschikbaarheid van de CoPI-container. In deze mobiele unit kunnen de crisisfunctionarissen ter plaatse bij het incident overleggen en besluiten nemen. Bij een incident waarbij is opgeschaald naar GRIP 2 of hoger komen in het Regionaal Crisiscentrum (RCC) het Operationeel team (OT), de stafsecties, het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) en het Beleidsteam (BT) bijeen om de crisis te bestrijden. In Kennemerland zijn 2 crisiscentra operationeel: één in Haarlem en één bij Schiphol.

2. Aanpak tijdens een ramp of crisis

De Veiligheidsregio is een samenwerking tussen de regionale brandweer, ambulancediensten, GGD, politie en gemeenten. De belangrijkste taak is het beschermen van de inwoners bij veiligheid- en gezondheidsrisico's.

Bij een crisis, ramp of een zwaar ongeval komt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden. Alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het crisisplan.

De crisisorganisatie van de VRK bestaat uit vier teams:

 

3. Na het incident hoe nu verder

Als een incident in de Veiligheidsregio Kennemerland heeft plaatsgevonden, dan vinden we het belangrijk om te weten of de hulpverlening goed is gegaan en vooral wat we kunnen leren van het incident. We gaan dan met de betrokken functionarissen en hulpverleners evalueren hoe het incident is verlopen. Het evalueren van incidenten is belangrijk om van te leren en om zonodig nieuwe afspraken met elkaar te maken. Hiermee zorgen we ervoor dat het professionalisme van onze hulpverleners steeds weer getoetst wordt en checken we ook onze plannen. Zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt nog steeds actueel en goed genoeg?
Ook kijken we goed naar andere veiligheidsregio’s. Er kan zich een incident in een ander deel van Nederland voordoen, waar we in Kennemerland veel van kunnen leren.