Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwe update Crisisbestrijdingsplan Schiphol

Het nieuwe Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S), dat jaarlijks wordt geactualiseerd, gaat in op donderdag 1 april 2021. Wat verandert er op hoofdlijnen?

Schiphol is een vitaal economisch knooppunt. Een incident op de luchthaven kan een kettingreactie tot gevolg hebben, tot ver buiten de grenzen van Schiphol. Het CBP-S schetst de multidisciplinaire samenhang tussen de taken van de diverse partijen in verschillende situaties. Doel is een betere gezamenlijke bestrijding van (voorzienbare) crises. Denk aan een brand in de Schipholspoortunnel, uitval van stroom, een aswolk of een luchtvaartongeval. 

Het CBP-S is bedoeld voor publieke en private organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van openbare orde, fysieke veiligheid en rechtsorde op en rondom Schiphol. Verspreiding en toelichting van het plan volgt binnenkort.

De wijzigingen van het CBP-S op hoofdlijnen:

1. Verwijzing naar het mobiliteitsplan Schiphol en omstreken

Het mobiliteitsplan is opgesteld naar aanleiding van de leerpunten uit de stroomstoring op Schiphol in 2018. Het omvat de afspraken en de werkwijze van de vervoerspartijen op momenten dat er calamiteiten op en rond Schiphol zijn met effecten op de mobiliteit. 

Het plan vraagt nog om een nadere uitwerking. Zo vraagt de verdere inrichting van het Actiecentrum Mobiliteit (ACM) nog aandacht. 

2. Verwijzing naar de procedure nachtvluchten

De verwijzing naar de procedure nachtvluchten is opgenomen naar aanleiding van de storing bij Aircraft Fuel Supply (AFS) in 2019. In het operationeel team bleek onbekendheid met betrekking tot deze procedure.

3. Borging afstemmingsafspraken tussen CVO en crisisorganisatie VRK

In elke evaluatie in 2019 zijn leerpunten benoemd die vragen om aanscherping van de afstemming tussen de Commissie van Overleg (CVO) en de crisisorganisatie VRK. In gevallen met weinig voorbereidingstijd is het van groot belang om snel de effecten van een mogelijke crisis in het vizier te hebben en daar afstemming over te hebben. In het CBP-S is nu geborgd dat de voorzitter van de CVO en de operationeel leider vóór GRIP-opschaling met elkaar in contact kunnen treden. De afstemming ná GRIP-opschaling verloopt via de liaison AAS in het OT. 

4. Aangepast scenario KLM E&M 'Emissie in Galvano in gebouw 415'

KLM E&M valt als BRZO-bedrijf niet meer onder de hoog-, maar de laagdrempelige inrichtingen. Ondanks het feit dat dit bedrijf niet verplicht is een veiligheidsrapport op te stellen, moet het wel aantonen dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Op basis van de aanwezige stoffen is het gewenst dat hier scenario's voor zijn opgenomen in het CBP-S. Het scenario 'Emissie in Galvano gebouw 415' is een zo realistisch mogelijk scenario en vervangt het minder realistische scenario 'Emissie Blauwzuurgas in gebouw 355'. 

5. Herzien tabel classificatie en kwalificatie

In tabel 3.1 is meer eenduidigheid aangebracht om het onderscheid tussen classificaties en kwalificaties te verduidelijken, waarna deze beter aansluit bij de landelijke meldingsclassificaties. Tabel 3.2 en 3.3 zijn verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde meer hebben. 

Publicatie van het plan

Het huidige CBP-S wordt niet meer volledig gepubliceerd, vanwege de deels gevoelige informatie. Het algemene deel (deel I) wordt online gepubliceerd. Het vertrouwelijke deel (deel II) wordt digitaal ter beschikking gesteld aan het bestuur en de partijen die in het kader van de rampbestrijding en crisisbestrijding een operationele taak vervullen.

Vragen?

Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau

via 023-515 9777 of vbk@vrk.nl.