Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Regionaal Risicoprofiel 2019-2022

Het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland is afgelopen periode geactualiseerd. Zo’n profiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van aanwezige risico’s in onze veiligheidsregio, inclusief relevante risico’s in aangrenzende gebieden. Op basis hiervan maakt het bestuur van de veiligheidsregio keuzes voor de inzet van de capaciteiten. Die leggen we vast in het Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022.  

Voor de actualisatie is het profiel opnieuw beoordeeld. Daarbij is rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen (cybercriminaliteit, incidenten in menigten, extreem geweld) en actuele inzichten in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook is er meer aandacht voor de maatschappelijke effecten van crises. Denk aan verstoring van het dagelijks leven en maatschappelijke onrust. 

Antwoorden op vragen
Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van de veiligheidsregio antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat kan ons overkomen? (Risico-inventarisatie)
  • Hoe erg is dat? (Risicoanalyse)
  • Wat moeten we daarbij kunnen? (Capaciteitenanalyse)  

Strategische beleidskeuzes
Op basis van het risicoprofiel maakt het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes voor de risico- en crisisbeheersing. Doel hiervan is de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken. En om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Het risicoprofiel biedt ook waardevolle informatie aan de hulpdiensten en de crisisorganisatie. Bijvoorbeeld bij het maken van plannen en voorbereiden van oefeningen. Daarnaast vormt het een basis voor de communicatie aan burgers.      

Risico’s uitsluiten
Het is overigens niet mogelijk en wenselijk om álle risico’s uit te bannen. Dit brengt onrealistisch hoge kosten met zich mee. En; een samenleving zonder risico’s bestaat niet.

Woordweb