Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Geactualiseerd Beleidsplan Crisisbeheersing en Regionaal Risicoprofiel

In juli 2023 is het Beleidsplan Crisisbeheersing en Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze veiligheidsregio, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Het RRP is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico’s te krijgen, zodat daarop maatregelen kunnen worden getroffen.

Het risicoprofiel is vastgesteld voor de periode van 2023-2030.

Het RRP bestaat uit 2 documenten:

  • Het hoofdrapport: hierin wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste risico’s en ontwikkelingen
  • Het deelrapport ‘Inventarisatie en analyse’: hierin zijn de risico’s uitgewerkt die maatgevend zijn voor de VRK.

Wat is er veranderd t.o.v. de laatste versie?

  • Ten opzichte van het RRP uit 2018 is er weinig veranderd; de regio heeft met nagenoeg dezelfde crisistypen te maken als in de afgelopen jaren. Wel is de impact en waarschijnlijkheid van een aantal crisistypen toegenomen. Enkele van de meest in het oog springende risico’s en ontwikkelingen zijn:

  • Klimaatverandering;
  • Energietransitie / energiezekerheid;
  • Digitale verstoringen;
  • Maatschappelijke onrust;
  • Nieuwe infectieziekten.

Visuele samenvatting

Naast het hoofd- en deelrapport is er een visuele samenvatting opgesteld. In deze samenvatting worden de risicokenmerken van de gemeenten in onze regio weergegeven, net als de belangrijkste risico’s.

Meer weten?

Neem dan contact op met Crisisbeheersing Kennemerland via crisisbeheersing@vrk.nl. Beide documenten zijn te raadplegen via de website vrk.nl